Ангротех ЕООД

Участие в програми

                А Н Г Р О Т Е Х ЕООД

             ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В МИШ-МАШ-МАГ

1.Работещи в МИШ-МАШ-МАГ могат да бъдат специалисти и работници отговарящи на следните условия:
  -да имат необходимото образование за заеманата длъжност;
  -да имат квалификация или практически умения за работата която извършват;
  -да са физически здрави и с възможности да се включват във всички възможни дейности от естеството на работа в обектите на фирмата;
  -да са сръчни,експедитивни,организирани,наблюдателни,с положително отношение към реда и хигиената;
  -да са приветливи,вежливи и търпеливи в отношенията си към клиенти и колеги,да умеят да изслушват различно от тяхното мнение и аргументирано да излагат своето;
  -да изпълняват безусловно възложените им преки задължения,както и задачите поставяни им от отговорника на обекта.
2.Избраните за работа след предварителния преглед на представените документи и проведените разговори,преминават едноседмичен изпитателен период на обща работа по обектите.Ако бъдат утвърдени продължават с тримесечен изпитателен срок на конкретна работа.Ако бъдат приети с общо одобрение на работещите в обекта за който кандидатстват и утвърдени от управителя на фирмата се назначават с постоянен трудов договор.
3.Ако назначените на работа престанат да отговарят на някои от горните условия или тези от конкретния трудов договор,след необходимите предварителни разговори ,предупреждения и санкции се отстраняват от работа в обекта.Докато трае нормативно определената процедура по освобождаване от работа се извършва ревизия в обекта където е работил.
4.Работещите в МИШ МАШ МАГ носят солидарна материална отговорност за обекта в който работят.При установени липси същите се удържат от възнаграждението им.
5.Работещите в МИШ-МАШ-МАГ са длъжни да се явяват на работа:
  -в определеното работно време от управителя на фирмата;
  -в определения час определен от отговорника на обекта след почивка,след искане за лично свободно време,при работа на смени и други подобни случаи;
  -в работно облекло определено за сезона;
  -отпочинали и с настроение да общуват с клиенти и колеги съгласно изискванията за това.
6.По време на работа работещите са длъжни максимално да уплътняват работното си време в следния ред на приоритет:
  -обслужване на клиенти в т.ч.в помощ на колегите си;
  -приемане на стоката от групите за които отговаря по вид,количества, цена,разнасяне по съответните й места,ново етикиране по актуални цени след всяка нова доставка в т.ч.помагайки на колегите си;
 -оформяне на заявка в тетрадката за сектора където е констатирано изчерпано или критично намаляло количество,независимо кой отговаря за него
 -почистване и подреждане на рафтовете и витрините за които отговаря,лично или с помощ от общ работник, както и преглед на сроковете на годност на стоките .Стоки с изтичащ срок на годност или със компрометиран търговски вид се предлагат за брак и обезценка, като се извеждат на място предназначено за това;
  -преглед на каталозите и ценоразписите на сектора за който отговаря с цел по-задълбоченото им познаване и поддържане във вид удобен за бързо ползване.При необходимост търси възможности за тяхното допълване и актуализиране.
7.Работещия в МИШ-МАШ-МАГ се стреми към максимална прецизност във всичко и главно в:
  -своевременното отразяване на продажбата,изразяващо се в абсолютна сигурност в съответствието на код,вид,мярка,количество,цена на стоката както и в контрагента на който се продава;
  -приемането на специални поръчки изразяващо се в сигурност,че се знае точно какво се поръчва/максимум параметри/,че можем да го доставим точно като вид ,количество,качество,срок и на цена която сме обявили на клиента,че сделката осъществима до край.По преценка се събира капаро;
  -боравенето с пари и документи,в смисъл приемане на редовни банкноти и монети,точен приход и ресто от каса съответстваща на типа продажба, издаване на документи без пропуски в атрибутите им,приключване на продажбите отразявайки вида плащане своевременно;
  -осигуряването на плащанията когато е дадена стока на кредит по негово преценка, кредита в такива случаи неможе да бъде за срок по голям от един месец и сума надвишаваща 300лв.в случаи на надвишаване на този срок или сума плащането се удържа от възнаграждението на допусналия това;
  -даването на Т.О.;
  -приемането и придвижването до край на рекламации от клиенти,всеки в своята група стоки. 
 -ВАЖНО! ПРИ ПРОДАЖБИ НА КРЕДИТ ВИНАГИ СЕ ЗАПИСВА В ЗАБЕЛЕЖКА КОЙ Е РАЗРЕШИЛ КРЕДИТА И КОЙ Я ИЗПЪЛНИЛ!
8.Работещия в МИШ-МАШ-МАГ поема следните ангажименти към фирмата:
  -да опазва фирмени тайни станали му достояние породи характера на работата му;
  -да не развива паралелно самостоятелен или с близки и приятели същия или подобен бизнес,включително и непосредствено след доброволно напускане на фирмата;
  -да извлича положителен опит от работата на други фирми,с цел прилагането му в обектите на фирмата;
  -да сигнализира,ако забележи неактуалност в артикулите и техните цени съпоставяйки ги с други подобни обекти; 
  -да генерира идеи за усъвършенстване работата на фирмата във всички насоки като организация на работа,култура на обслужване,благоприятен климат в колектива и т.н. 
9.Работещия в МИШ-МАШ-МАГ има право на:
 -Т.О. до 5% по своя преценка и до 7% съгласувано с отговорника на обекта;
Т.О.над 7% се дава само на клиенти утвърдени от управителят на фирмата и тя има конкретен размер и срок в който важи;Т.О. не се прави,ако клиента не плати в рамките на месеца в който е пазарил или е забавил плащане по банков път повече от два месеца;
 -допълнително стимулиране освен полагащото му се възнаграждение по трудов договор както следва:
а)купони за храна/ваучери/ в максималния размер определен от държавата;
б)награди в разни форми за постигнати изключителни резултати по усмотрение на Управителя на фирмата;
в)награди за идеи и направени предложения водещи до подобряване на работата.
  Конкретния вид на допълнителното стимулиране се определя от управителят на фирмата по след консултация с отговорника на обекта,като се отчита приноса на работещия в решаването на общите задачи и степента на изпълнение на конкретните му задължения. 
 -да ползва полагащият му се отпуск от 20 работни дни на части съобразно неговите потребности,но не по малко от два пъти в годината;
 -да получава време за лични нужди съгласувано с отговорника на обекта, което в последствие отработва;
 -да работи извънредно когато това му е възможно и целесъобразно по преценка на управителя на фирмата.За това време получава допълнително възнаграждение,равно на часовата надница определена от основната му заплата;
 -да получава пълна информация за състоянието на фирмата във всеки един момент;
 10. Работещия в МИШ МАШ МАГ се наказва по преценка на управителят на фирмата за:
  -лоша хигиена,неподреден и незареден с оборотни стоки сектор, за който отговаря с глоба до 20 лв.;
  -предизвикан скандал с колега или клиент,както и участие в такъв с глоба до 30 лв.;
 -допусната грешка при продажба,до пълния размер на щетата и при трансфер изпратен или получен до 30% от стойността на грешката.
 -събраните средства се използват за почерпка на екипа на МММаг.
11.Отговорника на обекта:
 -създава оптимална организация на работещите в магазина,осигуряваща всички необходими условия същите да могат да изпълняват преките си задължения и включват в решаване на общи задачи.Определя отговорници по сектори и групи стоки.Отговаря за цялостния ред в магазина.
 -посреща и изпраща с внимание доставчици,клиенти със специални търсения, представители на проверяващи органи,представители на обслужващи ни фирми и т.н.
 -следи за своевременното приключване на сделките,а именно:издаването на фактури в срок;навременното им получаване от клиентите;обезпечаване на бързото им плащане.
 -взема решения за целесъобразността при искане на Т.О. по висока от 5%.
 -системно преглежда документацията на фирмата съхраняваща се в магазина за нейната пълнота и актуалност.
 -отговаря за точността касата независимо от това, че за нея има конкретно отговорен касиер при необходимост поема касата.Разпределя приходите от продажби в брой, за плащане на доставки, или отчитане като оборотни пари за фирмени разходи.
 -оформя оптимална заявка за всички групи стоки позовавайки се на записките в тетрадките от секторите и наличностите по компютър;
 -осъществява контрол на входа на стоката за магазина и изнасянето на такава за другите обекти.
 -обобщава предложенията за корекции на наличности и след проследяване на действителните разлики съставя протокол в най малко веднъж седмично; 
Търси причините за допуснатите разлики и заедно с колегите си се стреми към тяхното отстраняване;
 -осигурява почистване на обекта и особено на техниката.

               ДЕВИЗ НА ЕКИПА
      КОЙТО РАБОТАТА НЕ ВИЖДА ТУК,НЕ МУ Е ТУК РАБОТАТА!

  ЗАПИСАНИТЕ ТУК ПРАВИЛА НЕ СА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.
ТЕ СА СЪСТАВЕНИ ОТ СОБСТВЕНИКА НА ФИРМАТА И НЕГОВО ПРАВО Е ДА ГИ ДОПЪЛВА И ПРОМЕНЯ.

Често срещани ВЪПРОСИ! ОТГОВОРИ!

1.Как да запишем КОНТРАГЕНТ?
а/ФИРМА:
-наименованието предхожда вида/ЕТ,АД,ООД,ЕООД/.Пример:Ангро ЕТ
-кода се съставя от булстата на фирмата без първа и последна цифра;при дългите булстати седем цифри отзад напред.
-телефон на представляващия фирмата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
-лице за контакти-управителя на фирмата.
-най честите получатели на стоката се записват в “забележка” с име и телефон.
-адрес,данъчен номер и булстат-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
б/ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ:
-име и фамилия на мястото за фирма и лице за контакти.
-за булстат ЕГН.
-код от ЕГН с първите седем цифри.
-телефон -ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.
-адрес,ако не възразява клиента.
2.Как да създадем нов АРТИКУЛ?
-от групата „ИЗЧИСТЕНИ“освободени кодове в Интеграл се използват четири цифрените,а в Аптечно три цифрените.
3.Как да приемем ДОСТАВКА?
а/Директно от доставчик:
-заявява се от обекта,ако доставчика приеме да я достави на место или я изпрати франко обекта;
-приема се от отговорника на обекта или от работещ определен от него;
-заприхождава се в обекта и се плаща по възможност веднага,ако фактурата е в брой.Ако фактурата е с платежно,се праща в офис за плащане по банков път,доставката остава като неплатена;
-извънредни заявки се приемат само за утвърдени големи клиенти или потенциални такива.Само за тях важи и приемането на ангажименти за стоки извън нашата утвърдена номенклатура.Но и при тях КАПАРОТО е задължително!
-извънредните заявки се правят,като се уточняват възможностите за доставка преди поемане на ангажимент към клиента.Извънредни заявки 
могат да се поемат и в случаите,когато директен доставчик е в състояние да достави на място стоката в срок удовлетворяващ клиента.Капаро!
-трансфери към обекта се приемат само за действително получена стока.Всички различия между документ и действителност се изясняват и приравняват по телефона веднага.
-прехвърляне на стока от обект в обект може да се извършва само при постигнато съгласие между двамата отговорници.В тези случаи и двамата са длъжни да отчитат кое е в интерес на фирмата,а не само моментния личен или на обекта интерес.
-стоки които не представляват интерес за никой обект и е необходимо да бъдат реализирани макар и с известна загуба се предлагат на обособени места в магазините.Използват се кодовете „стока за 1 до 10 лв.“
4.Как да изтрием грешна продажба без да я заличим?
-като заличим съдържанието й и оставим една позиция с нулево количество.
В забележка се отразява причината за изтриване и име на коригиращия.
5.Как да извършим продажба при плащане от банков терминал?
-след набиране на продажбата и минало плащане на банковия терминал,с F7 отваряме прозорец на който обозначаваме начин на плащане “с карта”и F12,ако иска клиента фактура.
 
П Р А В И Л А
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В МАГАЗИНИТЕ МИШ МАШ

1.Работещите в магазините да се явяват на работа с работно облекло и подходящи за характера на работата обувки.
2.При работа със стоки,които могат да доведат до замърсяване на ръцете,както и до обождане или порязване да се използуват ръкавици.
3.При пренасяне на тежки товари,по възможност да се правят на по-малки части и се използва хидравлична или платформена количка.
4.Когато товара не е по силите на един човек,да се включват още един или повече хора.
5.При вдигане на тежести,да се заема подходяща поза и избягват резки движения.
6.Управителите на магазини да осигуряват редуване на по тежка с по лека работа.
7.При по-продължителна тежка работа,да се правят нерегламентирани почивки.
8.При продължителна работа пред компютър да се прави кратка почивка или да се смени работата с друга,която не изисква концентрация на зрението.
9.При работа над стъклените витрини да не се допуска падане или поставяне на предмети,които могат да доведат до счупване на стъклата. 
10.При включване на електроуреди,с цел изпитание да се избира контакт преди акумулаторните съоръжения.

П Р А В И Л А
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С МОТОКАР В МАГАЗИНИТЕ „МИШ МАШ“

1.Преди започване на работа с мотокар,да се прави обстоен преглед на техническото му състояние,по външни белези,при необходимост да се отстранят съществуващите проблеми.
2.Един път седмично да се преглежда двигателя и ходовата част за наличието на масло,грес, охлаждаща течност,налягане в гумите и т.н.
3.С мотокара да работят само определените за това,правоспособни водачи.
4.За работа с мотокара да се допускат водачи,които не са употребили алкохол и са в добро здраве.
5.При работа на заден ход да се включва предупредителен звуков сигнал.
6.Движението на мотокара да се извършва със скорост до 3 км/ч,без резки спирания и завои, повдигането и спускането на товари да става плавно без резки движения.
7.Придвижването на едрогабаритни товари да става с придружител.
8.Придвижването до обекти извън местостоянката,по улиците на града да става с придружаващ автомобил с включени светлини и аварийна сигнализация. 
Към началото